Dating etica, Link-uri utile

dating etica

Comisia de etică a UBB este o structură independentă în raport cu Senatul şi Rectoratul, ea funcţionează în baza prevederilor Legii educației naționale nr.

Etică și integritate

Comisia de etică universitară are următoarele atribuţii: a analizează şi soluţionează plângerile privind abaterile de la etica universitară, pe baza sesizărilor sau prin autosesizare, conform Codului de etică şi deontologie universitară al UBB; b elaborează un raport anual referitor la situaţia respectării eticii universitare şi a eticii activităţilor de cercetare, pe care îl prezintă Rectorului şi Senatului universitar şi care constituie un document public; c contribuie la elaborarea şi modificarea Codului dating etica etică şi deontologie universitară al UBB, care se supune senatului universitar pentru adoptare; d atribuţiile dating etica de Legea nr.

Componenţa Comisiei de etică: a Structura şi componenţa comisiei de etică universitară sunt propuse de consiliul de administraţie, avizate de cum să scrieți un om de întâlnire universitar şi aprobate de rector. Prestigiul profesional şi autoritatea morală sunt criteriile esenţiale pentru compunerea Comisiei.

simplu pero malakas ang dating datând o carte de e- mail alfa masculină

Se recomandă ca din Comisie să facă parte şi specialişti din domeniul eticii şi din domeniul juridic. Comisia are un număr de 11 membri. Structura și componența Comisiei poate fi extinsă în funcție de necesități numai la propunerea consiliului de administraţie, cu avizul senatului și aprobarea rectorului. Recomandarea de înlocuire se adresează Consiliului de Administraţie.

Informații utile pentru cetățeni

Completarea cu noi membri se face la propunerea Consiliului de Administraţie, cu avizul senatului şi cu aprobarea rectorului. Sesizarea Comisiei de etică Art. Se recomandă ca sesizarea Comisiei să se facă numai după epuizarea dreptului de petiţie şi respectând ierarhia din Universitate: şef de departament, decan, comisia de etică de la nivelul facultăţii acolo unde existăprorector, rector — în cazul cadrelor didactice, studenților, masteranzilor, doctoranzilor; şef de serviciu, director economic, Consiliul de administraţie — în cazul personalului administrativ Art.

Comisia se poate autosesiza cu analiza unor fapte, situaţii sau documente emise la diferite niveluri susceptibile de a încălca regulile şi principiile de etică dating etica activitatea didactică, de cercetare şi administrativă, precum şi în alte aspecte al vieţii universitare.

Comisia poate fi sesizată în legătură cu faptele membrilor comunităţii universitare, respectiv: a studenţilor, masteranzilor, doctoranzilor, b personalului didactic şi cercetătorilor, c personalului de conducere, d personalului administrativ.

dating online flirchi oameni care caută sex în zona mea

Nu vor fi luate în considerare sesizările anonime. Sesizarea scrisă ce se adresează Comisiei de etică, prin care se menţionează abateri de la prevederile din Codul de etică, va conţine: a datele de identificare ale persoanei care sesizează Comisia inclusiv date de contactb descrierea faptei considerată a reprezenta o abatere de la Codul de etică al UBB, respectiv de la prevederile Legii nr.

Consilii și comisii

Sesizările care nu vor cuprinde cel puţin elementele indicate la articolul precedent nu vor fi luate în considerare de către Comisia de etică a UBB. În urma unei sesizări, comisia de etică universitară demarează procedurile stabilite de Codul de etică şi deontologie universitară, respectiv de Legea nr.

Comisia de etică a Universităţii Babeş-Bolyai funcţionează după următoarea procedură: Art. Comisia se întruneşte lunar sau ori de câte ori este necesar.

  • Бринкерхофф отложил бумагу и подошел к двери.
  • Etică și integritate - Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Maramureș

Comisia de etică se întruneşte în şedinţă în dating etica analizei sesizărilor sau autosesizărilor cu privire la abaterile de la etica universitară şi de cercetare în cel mai scurt timp de la data primirii acestora. În situaţiile în care este necesar, Comisia citează în vederea audierii, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau prin notificare cu semnare de luare la cunoştinţa, persoana sau reprezentantul entităţii care a formulat sesizarea.

Comisia de etica

În vederea soluţionării sesizării, persoana reclamată că nu a respectat standardele de etică universitară şi de cercetare poate fi audiată de către Comisia de etică sau poate fi invitată să îşi formuleze punctul de vedere în scris.

Convocarea persoanei reclamate se va face cu minim 5 zile lucrătoare înaintea datei audierii. Comisia poate să citeze pentru audiere, la cererea părţilor sau din oficiu, orice persoană ce deţine informaţii necesare soluţionării cauzei.

Identitatea persoanelor va fi păstrată confidenţială. Audierile şi deliberările au loc în şedinţă secretă.

clarksburg wv dating dating jucători de softball

Membrii comisiei, care au acces la documente şi la situaţia de fapt, au obligaţia să păstreze confidenţialitatea audierilor, deliberărilor şi conţinutului documentelor. În cazul în care comisia consideră că natura problemei permite concilierea între părţi pe cale amiabilă, şi abaterea de la normele eticii universitare este minoră, această soluţie va fi propusă părţilor; în cazul în care împăcarea are loc, comisia va lua act de acest lucru, iar conflictul între părţi se stinge.

Dacă sunt solicitări de modificare sau completare a documentelor, acestea vor fi transmise pe email solicitantului, care va trebui să opereze modificările și să le evidențieze eventual cu track changesiar documentul modificat este retransmis comisiei. Pe perioada situaţiei epidemiologice avizele vor fi transmise în format electronic solicitanţilor urmând să le recupereze ulterior în format dating etica. La depunerea dosarului va trebui să anexați protocolul de cercetare, cerere fără format impus care să cuprindă tipul studiului clinic prospectiv, retrospectiv, observațional, perioada și locul desfășurării - 1 exemplar formularul de aviz în 2 exemplare completat la următoarele rubrici: titlul proiectului, numele investigatorului și locul desfășurării studiului precum si acordul de prelucrarea datelor cu caracter personal. Modelul orientativ de redactare a consimțământului informat, Informații de introdus in Protocolul studiului clinic, Recomandări pentru obținerea avizului Comisiei de Etică se găsesc pe pagina Intranet, în secțiunea Prorectorat Științific.

În situaţiile în care este necesar, Comisia poate face apel la experţi sau grupuri de experţi care să se implice în analiza şi soluţionarea plângerilor. Poate consulta comisiile senatului sau alte structuri ale universităţii în vederea soluţionării plângerilor.

Prorectoratul Ştiinţific

În urma investigaţiei şi deliberărilor, comisia elaborează un răspuns sau un raport care vor cuprinde următoarele, după caz: a Respinge sesizarea întrucât apreciază că fapta imputată nu întruneşte condiţiile unei abateri de la regulile sau principiile de etică. Atunci când cele semnalate nu se confirmă, raportul se păstrează la Comisie.

O copie a acestui raport se poate înmâna celui învinuit la cererea acestuia; b Admite sesizarea şi propune o măsură de sancţionare, în funcţie de gravitatea abaterii. Înaintează Rectorului un raport cu propuneri privind măsurile ce se impun a fi luate.

Thank you!

Rectorul dispune adoptarea sancţiunii faţă de persoana implicată. Persoana care a formulat sesizarea, precum şi cea împotriva căreia a fost depusă sesizarea, vor fi înştiinţate în scris cu privire la concluziile la care a ajuns Comisia de etică în urma cercetării şi deliberării. Hotărârile Comisiei de etică cu privire la soluţionarea sesizărilor de abateri de la Codul de etică se vor adopta cu majoritatea simplă a voturilor membrilor dating etica.

Justice: What's The Right Thing To Do? Episode 01 \

În urma analizei unor abateri de la prevederile Codului de etică, Comisia de etică a UBB elaborează un raport cu privire la faptele analizate, menţionând informaţiile care au stat la baza analizei şi evaluării lor, eventual punctele de vedere ale membrilor comisiei, în cazul în care au fost dating etica de opinii, precum şi măsurile şi sancţiunile pe care le dispune.

Hotărârile comisiei de etică sunt avizate de consilierul juridic al universităţii. Răspunderea juridică pentru hotărârile şi activitatea comisiei de etică revine universităţii.

Sancţiuni referitoare la încălcarea eticii universitare şi a bunei conduite în cercetare Art. Sancţiunile care se pot aplica personalului didactic şi de cercetare şi personalului didactic şi de cercetare auxiliar de către comisia de etică universitară pentru încălcarea eticii universitare sau pentru abateri de la buna conduită în cercetarea ştiinţifică sunt următoarele: a avertisment scris; b diminuarea salariului de bază, cumulat, când este cazul, cu indemnizaţia de conducere, de îndrumare şi de control; c suspendarea, dating etica o perioadă determinată de timp, a dreptului de înscriere la un concurs pentru ocuparea unei funcţii didactice superioare ori a unei funcţii de conducere, de îndrumare şi de control, ca membru în comisii de doctorat, de master sau de licenţă; d destituirea din funcţia de conducere din învăţământ; e desfacerea disciplinară a contractului de muncă.

Sancţiunile care se pot aplica de către comisia de etică universitară studenţilor, masteranzilor şi studenţilor-doctoranzi pentru încălcarea eticii universitare sunt următoarele: a avertisment scris; b suspendare bursei pe o perioadă determinată c retragerea dreptului de a fi cazat în căminele Universităţii în anul universitar următor constatării abaterii; d retragerea definitivă a dreptului de a fi cazat în căminele Universităţii; e exmatricularea; f alte sancţiuni prevăzute de Codul de etică şi deontologie universitară.

Dating etica cazul abaterilor de la prevederile Codului de etică şi deontologie profesională, precum şi în cazul abaterilor de la buna conduită în cercetare ştiinţifică şi creaţie, comisia de etică universitară stabileşte una dintre sancţiunile prevăzute la art.

SESIZAREA COMISIE DE ETICĂ

Sancţiunile propuse de Comisie trebuie să fie proporţionale cu abaterea comisă şi cu prejudiciul cauzat de aceasta. Sancţiunile stabilite de comisia de etică şi deontologie universitară sunt puse în aplicare midlothian dating avizarea de către jurist şi se pun în aplicare de către rector sau decan, după caz, în termen de 30 de zile de la avizare.

  • Vezi AICI agenda evenimentului Desfăşurată online, dezbaterea a reunit de participanţi, în special reprezentanţi ai comisiilor de etică din ţară, şi a reprezentat unul dintre cele mai mari evenimente dedicate eticii universitare în mediul academic românesc.
  • Codul de etică şi deontologie profesională universitară

Contestaţii Art. Deciziile Comisiei de etică cu privire la sancţiunile propuse pentru abateri de la Codul de etică pot fi contestate în termen de 15 zile calendaristice de la comunicare. Confidenţialitate Art.

Pe parcursul desfăşurării analizei sesizării unei fapte de abatere de la Codul de etică, nu se va permite accesul terţilor la dosar, cu excepţia organelor dating etica stat abilitate să cerceteze fapta respectivă.

Accesul terţilor la un dosar aflat la Comisia de etică dating etica interzis şi după finalizarea evaluării faptei cu următoarele excepţii: membri ai organismului de contestaţii; membrii Consiliului de etică din cadrul Ministerului Educaţiei şi Cercetării; organele de stat abilitate, atunci când fapta face subiectul unei investigaţii oficiale şi cu respectarea confidenţialităţii datelor; cercetători în domeniul eticii şi deontologiei universitare, cu respectarea confidenţialităţii datelor.

Conflict de interese Art. În cazul în care, pe parcursul analizei faptei presupuse a fi o încălcare a Codului de etică, un membru al Comisiei de etică se află în conflict de interese, acesta se va retrage de la evaluarea faptei sesizate. În cazul votului, acesta se va abţine de la vot.

Legături utile

Dispoziţii finale Art. Acoperirea cheltuielilor ocazionate de funcţionarea Comisiei de etică se realizează din veniturile UBB, prin decizia Rectorului. Toate comunicatele şi toate informaţiile privitoare la activitatea Comisiei de etică se furnizează numai prin intermediul structurilor specializate ale Universităţii.

Odată cu aprobarea de către Senat a prezentului regulament se abrogă orice prevederi anterioare care sunt contrare prevederilor sale. Prezentul Dating etica a fost adoptat în şedinţa Senatului din data de 2 iuliedată de la care intră în vigoare.

Rapoartele Comisie de Etică.

Asevedeași